КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭМГЕК МЫЙЗАМДАРЫН КОНТРОЛДОО ЖАНА КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА КЫЗМАТЫ

Image

Image

Image

Кызмат жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген жарандардын негизги укуктары болуп: эмгек эркиндиги анын адилеттүү сый акысы, дени сак жана коопсуз эмгек шарттары болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын иш берүүчүлөрүнүн да, кызматкерлеринин да укуктарын жана милдеттерин жөнгө салуучу тиешелүү мыйзамдык база бар. Ал база Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, “Эмгекти коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана эмгек укугунун ченемдерин камтыган башка ченемдик укуктук актылар менен негизделген.

Кыргыз Республикасында эмгекти коргоо жана эмгек мыйзамдарын мамлекеттик башкаруу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети эмгекти коргоо боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзөт, министрликтердин жана ведомстволордун функцияларын аныктайт, эмгектин сергек жана коопсуз шарттарын камсыз кылуу боюнча алардын ишин координациялайт жана контролдойт.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эмгекти коргоо боюнча мамлекеттик саясатты тиешелүү аймакта өздөрүнүн компетенциясынын чегинде ишке ашырууну камсыз кылат.

Жогорудагы ченемдерди ишке ашыруу жана камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматы түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын эмгек мыйзамдарынын сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду жүзөгө ашыруу боюнча ишин уюштуруу Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган 1947-жылдагы №81 Эл аралык эмгек уюмунун (ЭЭУ) Конвенциясынын жоболору жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 17-декабрындагы №317 токтому менен бекиген "Кыргыз Ресспубликасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматы жөнүндө" Жобосу менен негизделген.

Кызматтын структурасы

Кызматтын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • жарандардын эмгек укуктарынын сакталышын жана корголушун, ошондой эле эмгекти коргоо талаптарын камсыздоо;

 • иш берүүчүлөрдүн эмгек мыйзамдарын сактоосун камсыз кылуу;

 • иш берүүчүлөрдү жана кызматкерлерди эмгек мыйзамдарынын жоболорун сактоонун кыйла натыйжалуу каражаттары жана ыкмалары жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу;

 • иш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин эмгек жана эмгекти коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүүсүн өздөштүрүүсүнө көмөк көрсөтүү.

Милдеттерине ылайык Кызмат төмөнкүдөй негизги функцияларды ишке ашырат:

 • уюмдарда эмгек мыйзамдарынын, эмгек укугунун ченемдерин камтыган башка ченемдик укуктук актылардын сакталышына текшерүү, сурамжылоо жүргүзүү, бузууларды четтетүү боюнча аткарууга милдеттүү буйруктарды чыгаруу жана күнөөлүүлөрдү укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу аркылуу мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду ишке ашырат;

 • аныкталган бузуулардын жагдайларын жана себептерин талдайт, аларды четтетүү жана жарандардын бузулган эмгек укуктарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрөт;

 • Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө мыйзамына ылайык укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт;

 • аткаруу бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, укук коргоо жана сот органдарына белгиленген тартипте тиешелүү маалыматтарды жөнөтөт;

 • өндүрүштөгү аварияларды иликтөөнүн жана эсепке алуунун белгиленген тартибин сактоону көзөмөлдөйт жана контролдойт;

 • колдонуу практикасын жалпылайт жана Кыргыз Республикасынын эмгек жана эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарын бузуунун себептерин талдайт, аларды жакшыртуу боюнча тиешелүү чараларды даярдайт;

 • өндүрүштүк кырсыктарды белгиленген тартипте териштирет, алардын себептерин талдайт, мындай учурларды болтурбоо боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана жеңил бөөдө кырсыктардын өндүрүш менен байланышы жоктугу жөнүндө иш берүүчүлөрдүн комиссиясынын корутундуларын макулдашат;

 • аткаруу бийлигинин органдарынан жана алардын аймактык бөлүмдөрүнөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, статистикалык органдардан, прокуратура органдарынан, укук коргоо органдарынан жана башка уюмдардан Кызматка жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон статистикалык маалыматтарды жана башка маалыматтарды сурайт жана акысыз алат;

 • жарандарды кабыл алат, жарандардын эмгек укуктарынын бузулушу жөнүндө алардын арыздарын, даттанууларын жана башка кайрылууларын карайт жана консультация берет, аныкталган бузууларды четтетүү жана бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрөт;

 • жумушчулардын эмгек укуктары жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, иш берүүчүлөрдү жана жумушчуларды эмгекти коргоо маселелери боюнча окутууга көмөк көрсөтөт;

 • уюмдарда аныкталган эмгек жана эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды бузуулар жөнүндө коомчулукка маалымдайт;

Copyright @2022 Trudnadzor.kg. Designed By ASOI studio